Cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

21.Vật lý 10 - Chuyển động vật rắn - Cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định - Momen lực

1 lượt xem

Giới thiệu

Chuyển động tròn đều 

Xem Video

Bài giảng liên quan