Sự nở vì nhiệt của vật rắn - Vật Lý 10

Bài giảng vật lý 10 

1 lượt xem

Giới thiệu

Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Xem Video

Bài giảng liên quan